Regulamin

Serwisu internetowego Baza Wiedzy

Regulamin Serwisu internetowego Baza Wiedzy

  1. Postanowienia ogólne
   1. Serwis internetowy Baza Wiedzy, działający pod adresem: https://edugate.pl/, prowadzony jest przez EduGate Sp. z o.o., z siedzibą przy: os. St. Batorego 82N/17, 60-687 Poznań, działający pod numerem NIP: 7831787696, REGON: 381247870.
   2. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Baza Wiedzy, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
   3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
   4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Serwisu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
   5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
   6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdej chwili, klikając na stronie internetowej Sklepu https://edugate.pl/ w link „Regulamin”.
   7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.
   8. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta z Serwisem jest: e-mail: bazawiedzy@edugate.pl.
  2. Definicje
   1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady i warunki korzystania z usług Serwisu przez Klientów.
   2. Konsument – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:
    • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Serwisu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto”
     oraz
    • osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.
    • Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
   3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która:
    • ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego),
    • ma zdolność prawną do zawarcia ze Sprzedawcą wiążącej umowy,
    • nie jest obciążona zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa,

    – lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

   4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu, które jednoznacznie określa: rodzaj usługi; rodzaj płatności; dane Klienta a zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
   5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.
   6. Serwis – witryna internetowa, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://edugate.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.
   7. Sprzedawca – EduGate Sp. z o.o. z siedzibą przy: os. St. Batorego 82N/17, 60-687 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000747962, NIP: 7831787696, REGON: 381247870 o kapitale zakładowym 5 000 zł (złoty) który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
   8. Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).
   9. Usługa dostępu do Bazy Wiedzy – usługa udostępniania treści Bazy Wiedzy o charakterze edukacyjnym
   10. Usługa konta – usługa cyfrowa polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Klienta;
   11. Usługa newslettera – usługa dostarczanie przez Sprzedawcę Klientowi treści poprzez pocztę internetową o charakterze marketingowym, edukacyjnym, promocyjnym.
   12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
  3. Zasady korzystania z serwisu
   1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, zasadami regulaminu i dobrym obyczajem.
   2. Aby korzystać z usług Serwisu Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
    • posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet,
    • posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w najnowszej wersji, zapewnianą przez następujących producentów: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
    • mieć włączoną obsługę plików cookie oraz włączoną obsługę JavaScript,
    • mieć aktywne konto poczty elektronicznej,
   3. Podana w zamówieniu cena wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek VAT.
   4. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby Usługi dostępne w Serwisie były najwyższej jakości, ale mogą występować niezamierzone nieścisłości;
   5. Brak korzystania przez Kupującego z nabytego Towaru cyfrowego pomimo zakupu Towaru cyfrowego, nie stanowi podstawy żądania zwrotu ceny za dany Towar cyfrowy.
  4. Zakres usług
   1. Serwis oferuje Klientom następujące usługi:
    • usługa utrzymania konta,
    • usługa dostępu do Bazy Wiedzy,
    • usługa newslettera.
   2. Usługa utrzymania konta to bezpłatna usługa świadczona przez Serwis. Aby założyć konto należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w linka weryfikacyjnego.
   3. Usługa dostępu do Bazy Wiedzy możliwa jest bez zalogowania, z zalogowaniem w ramach dostępu bezpłatnego, z zalogowaniem w ramach dostępu płatnego (pakiet miesięczny, pakiet roczny).
    • Korzystanie z poglądowych fragmentów materiałów edukacyjnych nie wymaga zalogowania.
    • Korzystanie z większej części poglądowych materiałów Serwisu jest bezpłatne, ale wymaga zalogowania.
    • Korzystanie z pełnego dostępu do materiałów Serwisu jest płatne (w ramach pakietu miesięcznego lub rocznego) i wymaga zalogowania.
   4. Pierwsze logowanie Klienta musi być poprzedzone procesem rejestracji konta, o którym mowa w pkt. 4.2.
   5. Usługa newslettera wymaga udzielenia zgody przez Klienta poprzez wypełnienie formularza newslettera lub wyrażenie zgody przy zamówieniu.
   6. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być odwołana w każdym momencie poprzez kliknięcie z link wiadomości e-mail “Wypisz mnie z newslettera Bazy Wiedzy” lub kontakt wskazany w pkt. 7.7.
  5. Przyjmowanie i realizacja zamówień
   1. Zamówienia Klienta przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   2. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi dostępu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
    • wejść na stronę internetową Serwisu;
    • zarejestrować się w Serwisie i wyrazić zgodę przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu i Polityką prywatności;
    • zalogować się w Serwisie i wejść w podstronę Oferta
    • wybrać pakiet (miesięczny lub roczny)
    • wypełnić formularz zamówienia
    • wybrać sposób płatności;
    • kliknąć “Kupuję i płacę” a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
    • Czynność wyboru Oferty i rejestracji konta może być zrealizowana w dowolnej kolejności.
   3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.
   4. Na życzenie Klienta zostanie wysłana faktura VAT.
   5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów cyfrowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Realizacja płatności
   1. W Serwisie dostępna jest szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.
   2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odrębnych regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
   3. Po udanej lub nieudanej płatności Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu lub z informacją, że płatność nie powiodła się.
   4. W przypadku płatności on-line zakończonej powodzeniem, realizacja Zamówienia rozpoczyna się automatycznie.
  7. Prawo odstąpienia
   1. Klient, który dokonał zakupu w Serwisie może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenia zakupu, o którym mowa w pkt. 5.5.).
   2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres bazawiedzy@edugate.pl
   3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego logowania do konta Klienta przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
   4. Klient przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu Usługi dostępu, o której mowa w pkt. 4.3 przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.
  8. Reklamacje
   1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Usługi zgodne z umową przez cały okres jej trwania.
   2. W razie niezgodności z umową Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie dostarczenia Usługi zgodnej z umową.
   3. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w pkt 1.8. niniejszego regulaminu.
   4. Reklamacja powinna zawierać:
    • imię i nazwisko Klienta;
    • adres poczty elektronicznej;
    • opis niezgodności;
    • żądanie dostarczenia Towaru cyfrowego zgodnego z umową.
   5. Sprzedawca może uznać reklamację lub odrzucić reklamację jako bezzasadną.
   6. Na każdą reklamację Sprzedawca odpowiada w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu reklamacji.
   7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Usługi z Umową wynikające z:
    • naruszenia przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu,
    • udostępniania przez Klienta loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
    • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącza telekomunikacyjnego, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Klienta,
    • naprawy usterek w Serwisie, o ile nie przekraczają 3 dni roboczych w miesiącu kalendarzowym. W przypadku poważniejszych awarii, których naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze Sprzedawca na stronie głównej Sklepu umieści stosowaną informację.
    • aktualizacji Serwisu, o ile nie przekraczają 3 dni roboczych w miesiącu kalendarzowym.
  9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
   1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z:
   2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   4. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
   5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   6. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.
  10. Opinie
   1. Kupujący, który dokonał zakupu w Sklepie może wystawić Sprzedawcy opinię dot. produktu cyfrowego.
   2. Kupujący otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail link z prośbą o wystawienie Opinii. Jest ona dowolna.
   3. Opinia wysłana do Sprzedawcy nie może być przez Kupującego zmieniona lub usunięta.
   4. Sprzedawca wykorzystuje w Sklepie, w social mediach, w wizytówce Google oraz innych materiałach promocyjnych opinie Kupujących.
   5. Wszystkie opinie publikowane w Sklepie są zweryfikowane. Pochodzą od Kupujących, którzy korzystali z produktów i usług Sprzedawcy.
  11. Prawa autorskie
   1. Sprzedawca oświadcza, że przysługują̨ mu niczym nieograniczone prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie.
   2. Korzystanie z treści Serwisu, które naruszają zasady niniejszego regulaminu lub prawa autorskiego jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
   3. Sprzedawca nie zezwala na udostępnianie i prezentowanie zasobów kupionych treści cyfrowych do użytku osobom trzecim.
   4. Zabronione jest kopiowanie i powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
   5. Sprzedawca nie zezwala na odsprzedawanie kupionych treści cyfrowych ani na tworzenie na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług komercyjnych.
  12. Ochrona danych osobowych
   1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności https://edugate.pl/polityka-prywatnosci/.
  13. Zmiany regulaminu
   1. Aktualny regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
   2. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
   3. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, aktualna wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
   4. Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
  14. Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
   2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
   3. Aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 18.11.2023 r.